TENG TONG ผลิต & จำหน่าย เครื่องพันฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มพันพาเลท ฟิล์มยืด มอเตอร์ประตูม้วน ถุงพลาสติกทุกชนิด/article_detail.php?aid=35"
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ บริษัท เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก จำกัด           ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ บริษัท เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก จำกัด
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน
ผลิต & จำหน่าย

1. ฟิล์มยืดพันพาเลท ( LLDPE Stretch Film )

2. ถุงพลาสติก P.P,P.E,H.D

3. อุปกรณ์พันฟิล์ม เชือกฟาง สายรัด

4. นำเข้า ขายส่ง Motor ประตูม้วน

5. พลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต

ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน
ที่อยู่บริษัท
เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก
98/11 หมู่ 1 ต.บางน้ำจืด
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-441-733 , 034-441-755
มือถือ : 081-702-1711
แฟกซ์ : 034-441-779
อีเมล์ : tengtong_th@yahoo.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105545042724
Line ID : tengtong
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน

พาเลทหมุนเวียน [2]

และ เนื่องจาก การ ใช้ พา เลทที่ใช้ฟิล์มพันพาเลท นั้น ได้ นิยม กัน อย่าง แพร่ หลาย ใน หลายๆ ประเทศ high quality replica watches replica watches best replica watches ซึ่ง จะ พบ ว่า ลักษณะ ขนาด รูป แบบ ที่ แต่ละ ประเทศ ใช้ นั้น ก็ มี ความ แตก ต่าง กัน ดัง นั้น เมื่อ นำ มา ใช้ ใน การ เคลื่อน ย้าย สินค้า เพื่อ การ ค้าขาย ระหว่าง ประเทศ พบ ว่า การ ใช้ พา เลทที่ใช้ฟิล์มพันพาเลท กลับ ก่อ ให้ เกิด ค่า ใช้ จ่าย มหาศาล เนื่องจาก พา เลทที่ใช้ฟิล์มพันพาเลท  ใน ปัจจุบัน ไม่มี มาตรฐาน ที่ เป็น ขนาด สากล ดัง นั้น เมื่อ นำพา เลทที่ใช้ฟิล์มพันพาเลท มา ใช้ ใน การส่ง ออก จาก ประเทศ หนึ่ง มา อีก ประเทศ หนึ่ง ซึ่ง มี ขนาด ของ พา เลทที่ใช้ฟิล์มพันพาเลท ที่ แตก ต่าง กัน แทนที่ จะ ช่วย อำนวย ความ สะดวก สบาย ใน การขนส่ง กลับ เป็น ภาระ ที่ จะ ต้อง ทำการ เปลี่ยน ถ่าย พา เลท ไป มา ซึ่ง ถือ เป็นต้น ทุน ใน เชิง กิจ กร รม โล จิ สติ กส์ ทั้ง สิ้น อย่างไร ก็ตาม การ จัด พา เลทที่ใช้ฟิล์มพันพาเลท ให้ เป็น มาตรฐาน เดียวกัน เป็น เรื่อง ยาก เนื่องจาก รูป แบบ การ ใช้ งาน มี หลาย ลักษณะ แตก ต่าง กัน ออก ไปสำหรับ ใน กลุ่ม ประเทศ ยุโรป ได้ ตระ- หนัก ถึง ปัญหา ใน ประเด็น นี้ มา นาน แล้ว จึง ได้ มี การ จัด ตั้ง European Pallet Association (EPAL) ดำเนิน การ มากว่า 50 ปี แล้ว โดย ได้ นำ แนวคิด ระบบ พา เลท หมุนเวียน (Pallet Pool System) เข้า มา ใช้ รวม ทั้ง ทำ หน้าที่ กำหนด มาตรฐาน และ ควบคุม คุณภาพ ของ พา เลทใที่ใช้ฟิล์มพันพาเลท น ทวีป ยุโรป เพื่อ สนับสนุน การ ใช้ พา เลท ที่ สามารถ นำ กลับ มา ใช้ ใหม่ ได้ พร้อม ทั้ง ได้ รับ การ รับรอง มาตรฐาน ใน ระบบ ISO ด้วย มี ศูนย์ ซ่อมแซม กระจาย อยู่ ทั่วไป ทั้ง ใน ทวีป ยุโรป และ บาง ส่วน ใน อเมริกาเหนือ ปัจจุบัน ระบบ พา เลท ที่ใช้ฟิล์มพันพาเลท ของ ยุโรป มี การ พัฒนา ไป มาก โดย มี โครงการ นำร่อง ติด ตั้ง EPC/ RFID เพื่อ ควบคุม การ ไหล เวียน ของพา เลท ที่ใช้ฟิล์มพันพาเลท ด้วย ซึ่ง คาด ได้ ว่าลด ค่า ใช้ จ่าย ใน การ บริหาร จัดการ และการ เคลื่อน ย้าย พา เลท ลง ได้ ถึง ร้อย ละ 30
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน